Privacy Statement

Privacyverklaring Arton B.V.

Arton B.V. (hierna: Arton)
Datum laatste wijziging: 10 juli 2018


De bouw- en vastgoedwereld is in hoog tempo aan het veranderen. De belangen zijn onverminderd groot, maar budgetten staan onder druk en is er geen ruimte meer voor leveranciers die hun zaken niet op orde hebben. Hoogwaardige kennis en daadkrachtige samenwerking: dáár draait het om.

Arton biedt zijn partners de kennis van ruim vijftien jaar specialistische ervaring én een sterke organisatie die is ingespeeld op de dynamiek van een veeleisend bouwproject.

Persoonsgegevens

Arton gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat op grond van een opdrachtovereenkomst, voor de dienstverlening, met uw toestemming of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.

Arton verkrijgt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de website of omdat u uw persoonsgegevens aan Arton verstrekt, bijvoorbeeld via de website, per e-mail of per telefoon. Daarnaast kan Arton uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van de dienstverlening.

Arton verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Klanten: naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, naam contactpersoon, btw-nummer, KvK-nummer, IBAN, gegevens die zien op het apparaat dat door de betrokkene wordt gebruikt, zoals een IP-adres.
ZZP’er/uitzendkracht (indien van toepassing): naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, naam contactpersoon, btw-nummer, IBAN, kopie uittreksel KvK, kopie Identiteitsbewijs, kopie VCA en eventueel andere certificaten (zoals BHV).


Grondslagen

Arton verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een met u gesloten overeenkomst, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting of op grond van een gerechtvaardigd belang van Arton. Wanneer Arton persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang, heeft die verwerking betrekking op marketing, het doen van onderzoek naar eigen producten of diensten, IT-beheer en -beveiliging en delen van gegevens met een andere partij. Voor de verwerking van persoonsgegevens die gebaseerd is op toestemming, zal expliciet om deze toestemming worden gevraagd.


Doeleinden

Arton verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:

– het uitvoeren van een opdracht/het nakomen van een overeenkomst;

– het opnemen en onderhouden van contact;

– een goede en efficiënte dienstverlening;

– beheer van het klantenbestand;

– facturering en financiële administratie;

– nakoming van wettelijke verplichtingen;

– personeelszaken;

– marketing;

– markt- en doelgroeponderzoek;

– IT-beveiliging;


Verstrekking aan derden

Arton kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In dat kader worden aan derden persoonsgegevens verstrekt, maar alleen ingeval dit noodzakelijk is ter uitvoering van de opdracht. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken op grond van de voornoemde doeleinden en enkel in het kader van de door Arton aan hen verstrekte opdracht. Met derden die persoonsgegevens verwerken wordt altijd een verwerkersovereenkomst gesloten.

Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden wanneer Arton aan een wettelijke verplichting moet voldoen aan de daartoe bevoegde instantie. Arton zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden.

Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derde partijen, omdat Arton een overeenkomst met u moeten uitvoeren of als dat nodig is om de afspraken met u na te komen. Daarnaast verstrekt Arton uw gegevens aan andere partijen die we nodig hebben in het kader van onze dienstverlening, bijvoorbeeld advocaten of deurwaarders.


Bewaren persoonsgegevens

Arton zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens worden bewaard zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. In het kader van de wettelijke bewaarplicht, bewaart Arton uw persoonsgegevens zeven jaar (fiscale bewaarplicht).


Sollicitanten

Arton verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten die mogelijk relevant zouden kunnen zijn voor het doorlopen van een sollicitatieproces, waaronder de informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Deze gegevens worden verwerkt omdat Arton een gerechtvaardigd belang heeft bij het kunnen beoordelen of de kwaliteiten van de sollicitant overeenkomen met de functieomschrijving.

Indien u Arton een sollicitatie toestuurt, bewaart Arton uw gegevens vier weken wanneer er geen gesprek/indiensttreding volgt. Op verzoek kan Arton uw gegevens voor een eventuele nieuwe vacature/andere functie een jaar bewaren. U dient hiervoor expliciet toestemming te geven. In het geval dat de sollicitatieprocedure leidt tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst, zullen de persoonsgegevens bewaard worden voor zolang dit noodzakelijk is.


Beveiliging persoonsgegevens

Arton vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Arton passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen.


Derden en social media

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u gebruik maakt van deze websites.

De social media knoppen op de website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via de social media netwerken LinkedIn en Instagram. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van LinkedIn en Instagram om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.


Cookies

Arton maakt gebruik van zogeheten ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer, smartphone of tablet kunnen worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, inclusief de uw voorkeuren en de pagina’s op de website die de bezoeker heeft bezocht. Arton gebruikt deze informatie om de gebruikservaring te optimaliseren en advertentiecampagnes te optimaliseren. Hierbij kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. De automatisch verzamelde gegevens kunnen door Arton worden gecombineerd met gegevens over uw apparaat (bijvoorbeeld een IP-adres). Indien uw toestemming hiervoor nodig is, dan zal Arton daar voorafgaand naar vragen.


Uw rechten

Als Arton persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u als betrokkene een aantal rechten:

 • Recht op informatie: u heeft recht om informatie te ontvangen over de wijze waarop en waarom Arton uw persoonsgegevens verwerkt;
 • Recht op inzage: u heeft recht om inzage en afschrift te krijgen van de persoonsgegevens die Arton van u verwerkt;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens te rectificeren en/of aan te vullen, indien deze gegevens onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht op beperking van de verwerking: u heeft recht om Arton te verzoeken (tijdelijk) de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, indien één van de volgende situaties zich voordoet:
  • u betwist de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens. De verwerking wordt beperkt gedurende de periode die Arton nodig heeft om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van uw persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om de verwerking van de persoonsgegevens te beperken;
  • Arton heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor het instellen, uitoefenen en onderbouwen van een rechtsvordering;
  • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking en bent in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Arton zwaarder wegen dan die van u.
 • Recht op dataportibaliteit: u heeft het recht om uw persoonsgegevens die door Arton worden verwerkt, in gestructureerd en gangbaar (digitaal) formaat, te verkrijgen om deze ongestoord aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
 • Recht op bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien de verwerking plaatsvindt rust op één van de volgende verwerkingsgrondslagen: ‘vervulling van een taak van algemeen belang’ en/of ‘behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Arton’. Arton zal de verwerking van persoonsgegevens staken, indien deze geen gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene.
 • Recht op gegevenswissing: U heeft het recht om Arton te verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen. Arton zal dit verzoek inwilligen, indien één van de volgende situaties zich voordoet:
  • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of anderszins worden verwerkt;
  • u heeft uw toestemming ingetrokken voor het verwerken van uw persoonsgegevens en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
  • u heeft gegrond bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

Indien de u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Alle verwerkingen van de persoonsgegevens die hebben plaatsgevonden voorafgaand aan het intrekken van toestemming, worden geacht rechtsgeldig te zijn gebeurd.

U heeft het recht om aan Arton een verzoek te doen tot voor het uitoefenen van bovenstaande rechten c.q. bevoegdheden. Arton zal uw aanvraag binnen één maand behandelen. Indien het gaat om een ingewikkeld of groot aantal verzoeken, kan Arton ervoor kiezen om deze termijn met twee maanden te verlengen. Arton zal u hiervan dan tijdig op de hoogte stellen.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot bovenstaande rechten c.q. bevoegdheden kunt u te allen tijde contact opnemen met:

Leon Vrielink

06 – 51 25 24 23

Leon.Vrielink@arton-bv.nl

Om te voorkomen dat van bovenstaande rechten misbruik wordt gemaakt, vragen wij bij indiening van uw verzoek u te identificeren. U dient bij uw verzoek een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. Deze gegevens worden verwijderd zodra deze niet langer noodzakelijk meer zijn en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Arton, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Algemene contactgegevens

ARTON B.V.

Vierwindenlaan 4

5342 LC Oss

Telefoon: 0412 – 64 18 35

E-mail: info@arton-bv.nl

KvK-nummer: 60759445

Arton kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.