fbpx

Privacy Statement

Privacyverklaring Arton B.V.

Arton B.V. (hierna: Arton)
Datum laatste wijziging: 10 juli 2018


De bouw- en vastgoedwereld is in hoog tempo aan het veranderen. De belangen zijn onverminderd groot, maar budgetten staan onder druk en is er geen ruimte meer voor leveranciers die hun zaken niet op orde hebben. Hoogwaardige kennis en daadkrachtige samenwerking: dáár draait het om.

 

Arton biedt zijn partners de kennis van ruim vijftien jaar specialistische ervaring én een sterke organisatie die is ingespeeld op de dynamiek van een veeleisend bouwproject.

 

Persoonsgegevens

Arton gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat op grond van een opdrachtovereenkomst, voor de dienstverlening, met uw toestemming of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.

 

Arton verkrijgt persoonsgegevens doordat u uw persoonsgegevens aan Arton verstrekt, bijvoorbeeld via de website, per e-mail of per telefoon. Daarnaast kan Arton uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van de dienstverlening.

 

Wij vragen van u de volgende gegevens:
Klanten:naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, naam contactpersoon, btw-nummer, KvK-nummer, IBAN.
ZZP’er/uitzendkracht (indien van toepassing): naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, naam contactpersoon, btw-nummer, IBAN, kopie uittreksel KvK, kopie Identiteitsbewijs, kopie VCA en eventueel andere certificaten (zoals BHV).

 

Grondslagen

Arton verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een met u gesloten overeenkomst, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting of op grond van een gerechtvaardigd belang van Arton. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal daar expliciet om worden gevraagd.

 

Doeleinden

Arton verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:

– het uitvoeren van een opdracht/het nakomen van een overeenkomst;

– het opnemen en onderhouden van contact;

– een goede en efficiënte dienstverlening;

– beheer van het klantenbestand;

– facturering;

– nakoming van wettelijke verplichtingen;

 

Verstrekking aan derden

Arton kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In dat kader worden aan derden persoonsgegevens verstrekt, maar alleen ingeval dit noodzakelijk is ter uitvoering van de opdracht. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken op grond van de voornoemde doeleinden en enkel in het kader van de door Arton aan hen verstrekte opdracht. Met derden die persoonsgegevens verwerken wordt altijd een verwerkersovereenkomst gesloten.

Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden wanneer Arton aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Arton zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden.

 

Bewaren persoonsgegevens

Arton zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens worden bewaard zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. In het kader van de wettelijke bewaarplicht, bewaart Arton uw persoonsgegevens zeven jaar (fiscale bewaarplicht).

 

Indien u Arton een sollicitatie toestuurt, bewaart Arton uw gegevens vier weken wanneer er geen gesprek/indiensttreding volgt. Op verzoek kan Arton uw gegevens voor een eventuele nieuwe vacature/andere functie een jaar bewaren. U dient hiervoor expliciet toestemming te geven.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Arton vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Arton passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen.

 

Social media

De social media knoppen op de website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via de social media netwerken LinkedIn en Twitter. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van LinkedInen Twitterom te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Uw rechten

U heeft het recht om aan Arton een verzoek te doen tot inzage in uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen met:

 

Leon Vrielink

06 – 51 25 24 23

Leon.Vrielink@arton-bv.nl

 

Om te voorkomen dat van bovenstaande rechten misbruik wordt gemaakt, vragen wij bij indiening van uw verzoek u te identificeren. U dient bij uw verzoek een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ appvoor gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Arton, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Algemene contactgegevens

ARTON B.V.

Vierwindenlaan 4

5342 LC Oss

Telefoon: 0412 – 64 18 35

E-mail: info@arton-bv.nl

KvK-nummer: 60759445

 

Arton kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.